Ως μια ολοκληρωμένη ατζέντα οικονομικού μετασχηματισμού, προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, η Στρατηγική Έρευνας και Τεχνολογίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση (Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation - RIS3) ενσωματώνει μηχανισμούς δυναμικής παρακολούθησης και αξιολόγησης της εφαρμογής της με στόχο να παραμένει επίκαιρη, ευφυής και βιώσιμη στο πέρασμα του χρόνου. 

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), παραγωγός των επίσημων εθνικών στατιστικών για την Έρευνα, Τεχνολογία, Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΤΑΚ),  αποτελεί την πηγή για δείκτες της εθνικής και των αντίστοιχων περιφερειακών στρατηγικών RIS3, του ΕΠΑνΕΚ και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Ακόμα, το ΕΚΤ συνεργάζεται με το Κοινό Κέντρο Ερευνών της ΕΕ (Joint Research Centre) σε εξειδικευμένα θέματα αποτύπωσης περιφερειακών επιδόσεων. 

ΕΠΑΝΕΚ ΕΣΠΑ 2014-2020

 

 

Αναλυτικότερα, το ΕΚΤ παράγει και δημοσιεύει τους ακόλουθους δείκτες αποτελέσματος RIS3 που αναφέρονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ του εγγράφου «Σύστημα Παρακολούθησης & Αξιολόγησης των Στρατηγικών RIS3 2014-2020» της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης / Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ, Γενική Γραμματεία Επενδύσεων-ΕΣΠΑ / Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Οι ονομασίες των δεικτών είναι σε αντιστοιχία με το ως άνω έγγραφο.

Έρευνα & Ανάπτυξη 

Καινοτομία

Ελληνικές επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά

Η παραγωγή των παραπάνω δεικτών πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου (5) «Παραγωγή δεικτών RIS3 για τα έτη 2016-2023» της Πράξης «Εγκατάσταση Μηχανισμού Παρακολούθησης (MONITORING MECHANISM) της υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής RIS3-Συλλογή και επεξεργασία Δεικτών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5008067, που υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία" (ΕΣΠΑ 2014-2020), με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι