Δείτε πότε δημοσιεύονται τα στατιστικά στοιχεία και οι δείκτες που παράγει το ΕΚΤ κάθε χρόνο.