Ο δείκτης παρουσιάζει τις καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) που συνεργάζονται με άλλες, στο σύνολο της χώρας και ανά Περιφέρεια, ως ποσοστό (%) του συνόλου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) της Χώρας και ως ποσοστό (%) του συνόλου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) κάθε Περιφέρειας.

Ως καινοτόμες επιχειρήσεις που συνεργάζονται με άλλες χαρακτηρίζονται οι επιχειρήσεις που στο διάστημα της εξεταζόμενης τριετίας, έχουν συνεργαστεί με άλλες επιχειρήσεις ή άλλους φορείς για την ανάπτυξη καινοτομιών προϊόντος ή/και διαδικασίας. Η συνεργασία αυτή προϋποθέτει την ενεργό συμμετοχή των καινοτόμων επιχειρήσεων και των άλλων επιχειρήσεων/φορέων σε καινοτομικές δραστηριότητες, χωρίς απαραίτητα και οι δύο εταίροι της συνεργασίας να έχουν εμπορικό όφελος.

Καινοτόμες ΜμΕ που συνεργάζονται με τρίτους για την ανάπτυξη καινοτομιών προϊόντος ή/και διαδικασίας ως ποσοστό (%) του συνόλου των ΜμΕ
Περιφέρεια 2010-2012 2012-2014 2014-2016
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 9,27% 12,50% 13,17%
Κεντρική Μακεδονία 12,96% 13,40% 22,91%
Δυτική Μακεδονία 10,26% 17,87% 23,98%
Ήπειρος 4,07% 6,55% 16,46%
Θεσσαλία 17,90% 12,65% 26,76%
Ιόνια Νησιά 8,85% 10,32% 15,89%
Δυτική Ελλάδα 11,64% 12,64% 23,29%
Στερεά Ελλάδα 11,84% 10,12% 17,39%
Πελοπόννησος 6,90% 8,16% 21,05%
Αττική 13,61% 16,44% 23,51%
Βόρειο Αιγαίο 4,41% 13,45% 20,41%
Νότιο Αιγαίο 3,47% 8,33% 5,68%
Κρήτη 6,97% 20,47% 31,67%
Ελλάδα 12,43% 14,76% 22,65%

Αρχείο: 

RIS_cis_5_2010_2016.xlsx