Δείκτες & Στατιστικές για Έρευνα, Τεχνολογία, Ανάπτυξη, Καινοτομία 

Η αποτύπωση, με αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία και δείκτες, της ελληνικής ερευνητικής, αναπτυξιακής και καινοτομικής δραστηριότητας αποτελεί βασικό πυλώνα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) και προτεραιότητα της Στρατηγικής του. 

Με βάση τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει ως Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, το ΕΚΤ παράγει για την Ελλάδα τις ευρωπαϊκές στατιστικές Έρευνας & Ανάπτυξης και Καινοτομίας, διεξάγοντας σε ετήσια βάση μεγάλες έρευνες, εφαρμόζοντας τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές και τον ελληνικό Στατιστικό Νόμο Ν 3832 /2010 και ακολουθώντας αυστηρά  μεθοδολογικά πλαίσια και τους σχετικούς Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς.

Το ΕΚΤ παράγει επίσης εθνικές στατιστικές που καλύπτουν σημαντικές πτυχές του συστήματος επιστήμης, καινοτομίας και ψηφιακής οικονομίας και ανταποκρίνονται στις ανάγκες των χρηστών του. Οι φορείς άσκησης δημόσιων πολιτικών για έρευνα & ανάπτυξη,  καινοτομία, ψηφιακό μετασχηματισμό, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, ανήκουν στους κυριότερους χρήστες των στατιστικών του ΕΚΤ. Ως μηχανισμός τεκμηρίωσης δημόσιων πολιτικών, το ΕΚΤ ενισχύει την άσκηση και αποτίμηση πολιτικών με τρόπο ουδέτερο, συστηματικό και αξιόπιστο. 

Με σημαντική δραστηριότητα στην παραγωγή νέων «πειραματικών» στατιστικών σε τομείς υψηλού ενδιαφέροντος, το ΕΚΤ επεκτείνει τις στατιστικές έρευνες σε κρίσιμες περιοχές του θεσμικού του αντικειμένου, συλλέγει νέα δεδομένα και παράγει δείκτες που παρακολουθούν τη διεθνή στατιστική ατζέντα, τις εφαρμοζόμενες πολιτικές, αλλά και υποστηρίζουν τον σχεδιασμό στοχευμένων πρωτοβουλιών.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου:

  • είναι φορέας και εθνική αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ), με αρμοδιότητα την παραγωγή των εθνικών στατιστικών για την Έρευνα, Τεχνολογία, Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΤΑΚ) και την αποστολή τους στη Eurostat, τον ΟΟΣΑ και άλλους διεθνείς οργανισμούς,  
  • συνεργάζεται με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, υλοποιεί εκτεταμένες  έρευνες σε ετήσια βάση για τη συλλογή πρωτογενών δεδομένων, εφαρμόζει το ελληνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο και τις σχετικές οδηγίες για την παραγωγή στατιστικών, 
  • διατηρεί επίκαιρες βάσεις δεδομένων και μητρώα που απορρέουν από τον θεσμικό του ρόλο, αναλύει και διασυνδέει τα μεγάλα δεδομένα που συγκεντρώνει, και παράγει αξιόπιστους δείκτες για την ελληνική ερευνητική και καινοτομική δραστηριότητα και τους συντελεστές της,  
  • χαρτογραφεί το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας, καταγράφει τους τομείς εξειδίκευσης, τη σταδιοδρομία και την κινητικότητά του και αναδεικνύει τα αποτελέσματα της δραστηριότητάς του,   
  • διεξάγει μελέτες και δημοσιεύει εκδόσεις που συμβάλλουν στην ευρύτερη και πολύπλευρη κατανόηση του εθνικού συστήματος έρευνας και καινοτομίας και αποτυπώνουν τη συγκριτική του τοποθέτηση διεθνώς,   
  • υποστηρίζει τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση των πολιτικών έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας, παρέχοντας έγκαιρα, συστηματικά και με ακρίβεια τους κατάλληλους δείκτες.

Άξονες

Ευρωπαϊκές Στατιστικές

Εθνικές Στατιστικές

Τεκμηρίωση Πολιτικών

Έγγραφα Αναφοράς

Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί  

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι