Δείκτες & Στατιστικές για Έρευνα, Τεχνολογία, Ανάπτυξη, Καινοτομία 

Η αποτύπωση, με αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία και δείκτες, της ελληνικής ερευνητικής, αναπτυξιακής και καινοτομικής δραστηριότητας αποτελεί βασικό πυλώνα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) και προτεραιότητα της Στρατηγικής του. 

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου:

  • είναι φορέας και εθνική αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ), με αρμοδιότητα την παραγωγή των εθνικών στατιστικών για την Έρευνα, Τεχνολογία, Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΤΑΚ) και την αποστολή τους στη Eurostat, τον ΟΟΣΑ και άλλους διεθνείς οργανισμούς,  
  • συνεργάζεται με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, υλοποιεί εκτεταμένες  έρευνες σε ετήσια βάση για τη συλλογή πρωτογενών δεδομένων, εφαρμόζει το ελληνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο και τις σχετικές οδηγίες για την παραγωγή στατιστικών, 
  • διατηρεί επίκαιρες βάσεις δεδομένων και μητρώα που απορρέουν από τον θεσμικό του ρόλο, αναλύει και διασυνδέει τα μεγάλα δεδομένα που συγκεντρώνει, και παράγει αξιόπιστους δείκτες για την ελληνική ερευνητική και καινοτομική δραστηριότητα και τους συντελεστές της,  
  • χαρτογραφεί το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας, καταγράφει τους τομείς εξειδίκευσης, τη σταδιοδρομία και την κινητικότητά του και αναδεικνύει τα αποτελέσματα της δραστηριότητάς του,   
  • διεξάγει μελέτες και δημοσιεύει εκδόσεις που συμβάλλουν στην ευρύτερη και πολύπλευρη κατανόηση του εθνικού συστήματος έρευνας και καινοτομίας και αποτυπώνουν τη συγκριτική του τοποθέτηση διεθνώς,   
  • υποστηρίζει τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση των πολιτικών έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας, παρέχοντας έγκαιρα, συστηματικά και με ακρίβεια τους κατάλληλους δείκτες.

 

Άξονες

Έγγραφα Αναφοράς

Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί  

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι