Ο δείκτης παρουσιάζει τις πωλήσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) από νέα στην αγορά (new to market) και νέα στην επιχείρηση (new to firm) προϊόντα, για το σύνολο της χώρας και ανά Περιφέρεια, ως ποσοστό (%) του κύκλου εργασιών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) της χώρας και ως ποσοστό (%) του κύκλου εργασιών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων κάθε Περιφέρειας.

Οι πωλήσεις νέων στην αγορά και νέων στην επιχείρηση προϊόντων αφορούν το σύνολο των πωλήσεων καινοτόμων προϊόντων εντός του τελευταίου έτους της εξεταζόμενης τριετίας που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις οι οποίες εισάγουν καινοτομίες προϊόντος. Ως καινοτομία προϊόντος ορίζεται η εισαγωγή στην αγορά ενός προϊόντος (αγαθού ή υπηρεσίας) που είναι είτε νέο είτε σημαντικά βελτιωμένο ως προς τα χαρακτηριστικά του ή τις προοριζόμενες χρήσεις του. Η καινοτομία προϊόντος μπορεί να είναι είτε νέα για την αγορά (εισαγωγή καινοτομίας στην αγορά πριν τους ανταγωνιστές) είτε νέα μόνο για την επιχείρηση που εισάγει το καινοτόμο προϊόν.
 

Πωλήσεις καινοτόμων προϊόντων των ΜμΕ ως ποσοστό (%) του κύκλου εργασιών
Περιφέρεια 2012 2014 2016 2018
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 6,14% 5,31% 4,80% 12,22%
Κεντρική Μακεδονία 8,94% 6,79% 13,92% 16,30%
Δυτική Μακεδονία 10,99% 8,51% 22,15% 7,09%
Ήπειρος 0,78% 1,65% 2,35% 9,89%
Θεσσαλία 5,84% 3,38% 14,66% 15,32%
Ιόνια Νησιά 4,14% 2,66% 14,18% 21,05%
Δυτική Ελλάδα 6,50% 8,74% 7,56% 9,44%
Στερεά Ελλάδα 6,77% 10,85% 10,31% 9,45%
Πελοπόννησος 3,28% 4,83% 7,43% 6,80%
Αττική 6,55% 9,45% 9,26% 15,41%
Βόρειο Αιγαίο 0,29% 5,17% 5,96% 8,25%
Νότιο Αιγαίο 3,22% 2,12% 1,17% 6,17%
Κρήτη 4,55% 9,23% 25,17% 16,93%
Ελλάδα 6,56% 8,53% 9,86% 14,68%

Αρχείο: 

RIS_cis_8_2012_2018.xlsx