Ο δείκτης παρουσιάζει τις δαπάνες Ε&Α στον κρατικό τομέα για το σύνολο της χώρας και ανά Περιφέρεια ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ της χώρας και ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ κάθε Περιφέρειας.

Οι δαπάνες Ε&Α αφορούν τις εσωτερικές δαπάνες Ε&Α, οι οποίες ορίζονται ως όλες οι δαπάνες για ερευνητικές και αναπτυξιακές (Ε&Α) δραστηριότητες που υλοποιούνται εντός των φορέων, ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης. Σε αυτές περιλαμβάνονται τόσο οι τρέχουσες δαπάνες (κόστος προσωπικού, άλλες τρέχουσες δαπάνες όπως έξοδα λειτουργίας, ενοίκια, αναλώσιμα, ταξίδια, συνδρομές κ.λπ.) όσο και οι δαπάνες κεφαλαίου (αγορά εξοπλισμού, γης και κτιρίων).

Ο κρατικός τομέας περιλαμβάνει φορείς με δραστηριότητες Ε&Α που εποπτεύονται από διάφορα Υπουργεία όπως: τα Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (όπως ενδεικτικά το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, το Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών), οι άλλοι Δημόσιοι Ερευνητικοί Φορείς (όπως ενδεικτικά το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός Δήμητρα, το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας), οι Εφορείες Αρχαιοτήτων, οι Υπηρεσίες Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων, τα Δημόσια Μουσεία, τα Δημόσια Νοσοκομεία, οι Φορείς/Διευθύνσεις / τα Νοσοκομεία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, οι Ανεξάρτητες Αρχές, οι Φορείς του Υπουργείου Υγείας, οι Φορείς Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, κ.ά..
 

Δαπάνες Ε&Α του κρατικού τομέα ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ
Περιφέρεια 2011 2013 2015 2016 2017 2018
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 0,05% 0,14% 0,14% 0,08% 0,07% 0,11%
Κεντρική Μακεδονία 0,14% 0,22% 0,25% 0,26% 0,30% 0,29%
Δυτική Μακεδονία 0,18% 0,15% 0,26% 0,10% 0,13% 0,14%
Ήπειρος 0,12% 0,19% 0,19% 0,14% 0,13% 0,17%
Θεσσαλία 0,12% 0,16% 0,21% 0,16% 0,08% 0,10%
Ιόνια Νησιά 0,07% 0,11% 0,18% 0,10% 0,06% 0,07%
Δυτική Ελλάδα 0,13% 0,20% 0,37% 0,35% 0,21% 0,15%
Στερεά Ελλάδα 0,08% 0,08% 0,11% 0,08% 0,04% 0,08%
Πελοπόννησος 0,11% 0,17% 0,22% 0,16% 0,11% 0,22%
Αττική 0,17% 0,24% 0,27% 0,28% 0,29% 0,31%
Βόρειο Αιγαίο 0,08% 0,17% 0,27% 0,18% 0,24% 0,26%
Νότιο Αιγαίο 0,09% 0,13% 0,11% 0,09% 0,09% 0,11%
Κρήτη 0,49% 0,69% 0,75% 0,63% 0,69% 0,67%
Ελλάδα 0,16% 0,23% 0,27% 0,25% 0,25% 0,26%

Αρχείο: 

RIS_rd_3_2011_2018.xlsx