Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), ως φορέας και εθνική αρχή του  Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ), δεσμεύεται στην ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση υψηλής ποιότητας στατιστικών, που υπηρετούν αμερόληπτα και με ισότιμο τρόπο τις ανάγκες των ενδιαφερομένων χρηστών για τη χάραξη πολιτικών, τη λήψη αποφάσεων, την έρευνα και τον διάλογο. Οι στατιστικές που παράγει το ΕΚΤ αφορούν κατά προτεραιότητα τους ευρύτερους τομείς της Έρευνας, Τεχνολογίας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ).

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου υπηρετεί τον παραπάνω στόχο ακολουθώντας τα υψηλότερα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα όσον αφορά τις στατιστικές μεθοδολογίες, τις οργανωσιακές διαδικασίες και την πληροφοριακή υποδομή του, ενώ ταυτόχρονα, τηρεί απαρέγκλιτα και εφαρμόζει το ελληνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο για τις στατιστικές.

Με αυτόν τον τρόπο στοχεύει: 

  • να αποτελεί μέλος του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, που θα λειτουργεί πάντοτε με τρόπο που να εκφράζει τις αρχές του ΕΛΣΣ, ενώ θα συνεργάζεται και θα συμμετέχει σε κάθε δραστηριότητα που απαιτείται και οργανώνεται στο πλαίσιο του ΕΛΣΣ και του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος (ΕΣΣ),
  • να διασφαλίζει και να βελτιώνει την ποιότητα των στατιστικών ΕΤΑΚ που παράγει,
  • να παράγει στατιστικά στοιχεία ΕΤΑΚ χρήσιμα — συναφή — για την ερευνητική, ακαδημαϊκή και επιχειρηματική κοινότητα,  τη δημόσια πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία,
  • να εδραιώνει και να ανανεώνει συνεχώς την εμπιστοσύνη των χρηστών στην αξιοπιστία των στατιστικών ΕΤΑΚ,
  • να έχει και να διαφυλάττει την εμπιστοσύνη των στατιστικών μονάδων - πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων και άλλων οντοτήτων - οι οποίες παρέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες τους για την παραγωγή στατιστικών ΕΤΑΚ. 

Πολιτικές

Έγγραφα Αναφοράς

Χρήσιμοι σύνδεσμοι