Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (EKT), στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου για συλλογή, οργάνωση και διάθεση επιστημονικής πληροφορίας & περιεχομένου, παρουσιάζει σε ένα ψηφιακό περιβάλλον αξιόπιστα στοιχεία, καθιερωμένους δείκτες και εξειδικευμένες εκδόσεις που αποτελούν τη βάση γνώσης του ελληνικού συστήματος έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας.
Στόχος είναι η συγκέντρωση στοιχείων και η παροχή ολοκληρωμένης πληροφορίας για τις ελληνικές επιστημονικές δημοσιεύσεις, τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν την έρευνα και τεχνολογία, τις εθνικές επιδόσεις στην καινοτομία, και γενικότερα την ελληνική ερευνητική δραστηριότητα σε όλο τον κύκλο ζωής της και τις ποικίλες πτυχές της.

Σειρά μελετών, που εκδίδονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και παρουσιάζουν με αξιόπιστα στοιχεία και χρήση βιβλιομετρικών δεικτών τις επιδόσεις των ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Online συγκέντρωση και παρουσίαση των στατιστικών στοιχείων για τις δαπάνες και το προσωπικό σε δραστηριότητες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, για την καινοτομία στις επιχειρήσεις καθώς και τα κονδύλια του κρατικού προϋπολογισμού που διατίθενται για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων Ε&Α (GBAORD).

Διαδραστικοί χάρτες απεικονίζουν σε κάθε ελληνική περιφέρεια δεδομένα και δείκτες που αναδεικνύουν τα χαρακτηριστικά της στην έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία.

Πληροφοριακά συστήματα CRIS που καταγράφουν, επεξεργάζονται και διαθέτουν στο Διαδίκτυο πληροφορία για την ερευνητική δραστηριότητα σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής της. Η ελληνική πλατφόρμα CRIS αναπτύσσεται από το ΕΚΤ, θα διατεθεί σε ακαδημαϊκούς και σε ερευνητικούς φορείς για την καταγραφή των ερευνητικών τους δραστηριοτήτων και θα συμβάλει στην αποτύπωση και προβολή της ελληνικής ερευνητικής δραστηριότητας.

Εξειδικευμένες μελέτες και αναλύσεις με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώνει το ΕΚΤ στην ηλεκτρονική υποδομή επιστημονικού περιεχομένου του ΕΠΣΕΤ και τεκμηριώνει από ποικίλες δράσεις και δίκτυα στα οποία συμμετέχει.