Αρχική

Δαπάνες Ε&Α ανά τομέα εκτέλεσης Ε&Α


Χρονολογική σειρά Εσωτερικών δαπανών Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α) στην Ελλάδα από το έτος 2001. Αναζητήστε περισσότερες χρονοσειρές για τις Δαπάνες Ε&Α, το Προσωπικό Ε&Α και τις Πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού Ε&Α στην ενότητα Στατιστικά ΕΤΑΚ - Datatables.

Δείκτες Έρευνας & Ανάπτυξης για δαπάνες και προσωπικό το 2012 στην Ελλάδα


Το 2012 δαπανήθηκαν συνολικά στην Ελλάδα 1.337,6 εκατ. € σε Ε&Α. Στον τομέα τριτοβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (HES – Higher Education Sector) οι δαπάνες Ε&Α ήταν 534,3 εκατ. Ευρώ, στον τομέα των επιχειρήσεων (BES, Business Entreprise Sector) 458,6 εκατ. Ευρώ, στον κρατικό τομέα (GOV, Government Sector) 331,9 εκατ. ευρώ και στον τομέα των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων (PNP, Private Nonprofit Sector) 12,8 εκατ. ευρώ.

Δείκτες Έρευνας & Ανάπτυξης στον τομέα Τριτοβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα το 2011


Η παρούσα έκδοση παρουσιάζει αναλυτικούς δείκτες από τα επίσημα στατιστικά στοιχεία δαπανών και προσωπικού σε Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α) στον τομέα της Τριτοβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας...

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΤΑΚ

Μέσα από τον δικτυακό αυτό τόπο διεξάγονται οι επίσημες στατιστικές έρευνες που διενεργεί το ΕΚΤ για την παραγωγή των εθνικών δεικτών για την Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α), την Τεχνολογία και την Καινοτομία στην Ελλάδα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Με σειρά μελετών, που εκδίδονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και παρουσιάζουν τις επιδόσεις των ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με τη χρήση βιβλιομετρικών δεικτών, το ΕΚΤ καταγράφει την ελληνική επιστημονική δραστηριότητα και την εξέλιξή της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRIS

Με βάση την πλατφόρμα λογισμικού που αναπτύσσει το ΕΚΤ, δημιουργείται η εθνική υποδομή συστημάτων CRIS, πρότυπων συστημάτων διαχείρισης πληροφορίας για την ελληνική ερευνητική δραστηριότητα.

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Οι ειδικές εκθέσεις και μελέτες που εκδίδει το EKT παρουσιάζουν αναλύσεις που αφορούν σημαντικές πλευρές της ελληνικής ερευνητικής δραστηριότητας και των αποτελεσμάτων της. Οι ειδικές εκθέσεις για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (Intelligence Reports) αναδεικνύουν τη συμμετοχή των ελληνικών φορέων.

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ε&Α

Με στόχο την ανάδειξη της περιφερειακής διάστασης της ελληνικής επιστημονικής και ερευνητικής δραστηριότητας, το ΕΚΤ αποτυπώνει σε διαδραστικούς χάρτες στοιχεία και δείκτες που αφορούν κάθε ελληνική περιφέρεια.