Ο δείκτης παρουσιάζει τις δαπάνες για καινοτομικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων με καινοτομία προϊόντος ή/και διαδικασίας στο σύνολο της xώρας και ανά Περιφέρεια, ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ της χώρας και ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ κάθε Περιφέρειας. Ο δείκτης παρουσιάζεται σε διακριτό πίνακα και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.  

Οι δαπάνες για καινοτομικές δραστηριότητες αφορούν το σύνολο των δαπανών που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις εντός του τελευταίου έτους της εξεταζόμενης τριετίας (π.χ. 2016 για την τριετία 2014-2016) για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την εισαγωγή καινοτομιών προϊόντος ή/και διαδικασίας. 

Στις καινοτομικές δραστηριότητες περιλαμβάνονται η ενδο-επιχειρησιακή και η εξω-επιχειρησιακή Έρευνα & Ανάπτυξη (Ε&Α), η αγορά μηχανημάτων, εξοπλισμού, λογισμικού και κτιρίων, η απόκτηση εξωτερικής γνώσης από άλλες επιχειρήσεις ή οργανισμούς, η κατάρτιση για καινοτομικές δραστηριότητες, οι ενέργειες προώθησης/εισαγωγής καινοτομιών στην αγορά, ο βιομηχανικός σχεδιασμός κ.ά.. 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Δαπάνες για καινοτομικές δραστηριότητες του συνόλου των επιχειρήσεων με καινοτομία προϊόντος ή /και διαδικασίας ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ
Περιφέρεια 2012 2014 2016
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 0,28% 0,27% 0,60%
Κεντρική Μακεδονία 0,64% 0,55% 0,60%
Δυτική Μακεδονία 0,25% 0,31% 0,24%
Ήπειρος 0,23% 0,13% 0,17%
Θεσσαλία 0,19% 0,30% 0,29%
Ιόνια Νησιά 0,02% 0,09% 0,19%
Δυτική Ελλάδα 0,25% 0,28% 0,17%
Στερεά Ελλάδα 0,66% 0,22% 0,30%
Πελοπόννησος 0,12% 0,12% 0,37%
Αττική 0,56% 0,45% 0,57%
Βόρειο Αιγαίο 0,01% 0,08% 0,04%
Νότιο Αιγαίο 0,40% 0,29% 0,10%
Κρήτη 0,32% 0,23% 0,50%
Ελλάδα 0,47% 0,38% 0,47%

Αρχείο: 

RIS_cis_1_1_2012_2016.xlsx

 

ΜμΕ
Δαπάνες για καινοτομικές δραστηριότητες των ΜμΕ με καινοτομία προϊόντος ή /και διαδικασίας ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ
Περιφέρεια 2012 2014 2016
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 0,29% 0,29% 0,63%
Κεντρική Μακεδονία 0,67% 0,60% 0,76%
Δυτική Μακεδονία 0,25% 0,32% 0,27%
Ήπειρος 0,23% 0,15% 0,37%
Θεσσαλία 0,19% 0,37% 0,32%
Ιόνια Νησιά 0,02% 0,09% 0,19%
Δυτική Ελλάδα 0,25% 0,28% 0,17%
Στερεά Ελλάδα 0,73% 0,49% 0,74%
Πελοπόννησος 0,21% 0,20% 0,40%
Αττική 1,63% 1,48% 1,91%
Βόρειο Αιγαίο 0,01% 0,08% 0,04%
Νότιο Αιγαίο 0,40% 0,29% 0,10%
Κρήτη 0,33% 0,32% 0,55%
Ελλάδα 1,00% 0,90% 1,16%

Αρχείο: 

RIS_cis_1_2_2012_2016.xlsx