Ο δείκτης παρουσιάζει τις δαπάνες για καινοτομικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων στο σύνολο της xώρας και ανά Περιφέρεια, ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ της χώρας και ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ κάθε Περιφέρειας. Μέχρι το 2016, ο πληθυσμός αναφοράς περιλάμβανε τις επιχιρήσεις με καινοτομία προϊόντος ή/και διαδικασίας. Από το 2018 και εφεξής, σε εφαρμογή του νέου εγχειριδίου Oslo (έκδοση 2018), ο πληθυσμός αναφοράς περιλαμβάνει όλες τις καινοτόμες επιχειρήσεις.  

Ο δείκτης παρουσιάζεται σε διακριτό πίνακα και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.  

Σύμφωνα με την έκδοση της ΕΕ Regional Innovation Scoreboard, οι περιφερειακοί δείκτες για τις δαπάνες για καινοτομικές δραστηριότητες συνιστάται να αναφέρονται μόνο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς αποδίδουν καλύτερα την εξέλιξη των καινοτομικών επενδύσεων σε μια περιφέρεια. Κι αυτό γιατί η περιφερειακή κατανομή των δεικτών της έρευνας για την Καινοτομία στις επιχειρήσεις (CIS) από την οποία αντλούνται τα σχετικά στοιχεία, γίνεται με βάση την έδρα των επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις επιχειρήσεων με εγκαταστάσεις σε πολλές περιφέρειες, που συνήθως είναι μεγάλες επιχειρήσεις, οι δαπάνες καταγράφονται μόνο στην περιφέρεια στην οποία βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τυχόν στρεβλώσεις από την παραπάνω κατανομή, οι δείκτες του Regional Innovation Scoreboard αναφέρονται αποκλειστικά σε ΜμΕ.

Οι δαπάνες για καινοτομικές δραστηριότητες αφορούν το σύνολο των δαπανών που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις εντός του τελευταίου έτους της εξεταζόμενης τριετίας (π.χ. 2016 για την τριετία 2014-2016) για την υλοποίηση των καινοτομιών τους.   

Στις καινοτομικές δραστηριότητες περιλαμβάνονται η ενδο-επιχειρησιακή και η εξω-επιχειρησιακή Έρευνα & Ανάπτυξη (Ε&Α), η αγορά μηχανημάτων, εξοπλισμού, λογισμικού και κτιρίων, η απόκτηση εξωτερικής γνώσης από άλλες επιχειρήσεις ή οργανισμούς, η κατάρτιση για καινοτομικές δραστηριότητες, οι ενέργειες προώθησης/εισαγωγής καινοτομιών στην αγορά, ο βιομηχανικός σχεδιασμός κ.ά.. 

Ημερομηνία τελευταίας επικαιροποίησης: 10.05.2021. Η επικαιροποίηση αφορά όλα τα έτη λόγω αναθεώρησης των στοιχείων του ΑΕΠ. 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Δαπάνες για καινοτομικές δραστηριότητες του συνόλου των επιχειρήσεων ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ
Περιφέρεια 2012 2014 2016 2018
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 0,30% 0,29% 0,64% 0,56%
Κεντρική Μακεδονία 0,68% 0,61% 0,78% 0,84%
Δυτική Μακεδονία 0,22% 0,29% 0,24% 0,14%
Ήπειρος 0,23% 0,15% 0,38% 0,55%
Θεσσαλία 0,20% 0,38% 0,33% 0,96%
Ιόνια Νησιά 0,02% 0,09% 0,20% 0,51%
Δυτική Ελλάδα 0,26% 0,28% 0,17% 0,45%
Στερεά Ελλάδα 0,72% 0,49% 0,74% 0,57%
Πελοπόννησος 0,21% 0,20% 0,40% 0,42%
Αττική 1,68% 1,50% 1,93% 2,39%
Βόρειο Αιγαίο 0,01% 0,08% 0,04% 0,17%
Νότιο Αιγαίο 0,40% 0,29% 0,11% 0,19%
Κρήτη 0,34% 0,32% 0,56% 0,76%
Ελλάδα 1,01% 0,91% 1,18% 1,46%

Αρχείο: 

RIS_cis_1_2_2012_2018.xlsx

 

ΜμΕ
Δαπάνες για καινοτομικές δραστηριότητες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ
Περιφέρεια 2012 2014 2016 2018
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 0,28% 0,27% 0,60% 0,28%
Κεντρική Μακεδονία 0,65% 0,56% 0,61% 0,75%
Δυτική Μακεδονία 0,22% 0,29% 0,21% 0,14%
Ήπειρος 0,23% 0,13% 0,17% 0,25%
Θεσσαλία 0,19% 0,31% 0,30% 0,57%
Ιόνια Νησιά 0,02% 0,09% 0,20% 0,51%
Δυτική Ελλάδα 0,26% 0,28% 0,17% 0,45%
Στερεά Ελλάδα 0,66% 0,22% 0,30% 0,56%
Πελοπόννησος 0,12% 0,12% 0,37% 0,29%
Αττική 0,58% 0,46% 0,58% 0,92%
Βόρειο Αιγαίο 0,01% 0,08% 0,04% 0,17%
Νότιο Αιγαίο 0,40% 0,29% 0,11% 0,19%
Κρήτη 0,33% 0,23% 0,50% 0,68%
Ελλάδα 0,47% 0,38% 0,48% 0,70%

Αρχείο: 

RIS_cis_1_1_2012_2018.xlsx