Με στόχο την καλύτερη απεικόνιση και ανάδειξη της περιφερειακής διάστασης της ελληνικής επιστημονικής και ερευνητικής δραστηριότητας, το ΕΚΤ ανέπτυξε εργαλεία για τη γεωγραφική απεικόνιση στοιχείων και δεικτών σε κάθε ελληνική περιφέρεια. Οι διαδραστικοί χάρτες θα εμπλουτίζονται συνεχώς ώστε μέσα από την περιήγησή τους να παρουσιάζεται μια πλήρης εικόνα της περιφερειακής αριστείας και ανταγωνιστικότητας.