Έρευνα & Ανάπτυξη

Οι δείκτες αυτής της ενότητας παράγονται σε ετήσια βάση από την επίσημη στατιστική έρευνα για το Προσωπικό και τις Δαπάνες σε δραστηριότητες Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α).
Ο δείκτης της Έντασης Δαπανών Ε&Α δημοσιεύεται:

  • για το σύνολο της χώρας κάθε Οκτώβριο του επόμενου έτους από το έτος αναφοράς (προκαταρκτικά στοιχεία, π.χ. για το έτος αναφοράς 2017 οι προκαταρκτικοί δείκτες δημοσιεύονται τον Οκτώβριο 2018) και κάθε Μάιο του μεθεπόμενου έτους από το έτος αναφοράς (τελικά στοιχεία, π.χ. για το έτος αναφοράς 2017 οι τελικοί δείκτες δημοσιεύονται τον Μάιο 2019).
  • σε περιφερειακό επίπεδο κάθε Μάιο του μεθεπόμενου έτους από το έτος αναφοράς (τελικά στοιχεία, π.χ. για το έτος αναφοράς 2017 οι τελικοί δείκτες δημοσιεύονται τον Μάιο 2019).

Καινοτομία

Οι δείκτες που δημοσιεύονται στην παρούσα ενότητα παράγονται από την επίσημη στατιστική έρευνα για την Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις, η οποία διεξάγεται κάθε δύο χρόνια.

Οι δείκτες αναφέρονται σε τριετίες μεταξύ δύο ζυγών ετών π.χ. 2012-2014, 2014-2016, κ.ο.κ. εκτός από τους οικονομικούς δείκτες (δαπανών και πωλήσεων) που αναφέρονται στο τελευταίο έτος κάθε περιόδου π.χ. 2014, 2016 κ.ο.κ.

Ο πληθυσμός αναφοράς της έρευνας περιλαμβάνει τις ελληνικές επιχειρήσεις, που απασχολούν από 10 έως και 249 εργαζόμενους στους κλάδους της Βιομηχανίας και επιλεγμένους κλάδους των Υπηρεσιών (NACE Rev.2), σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 995/2012.

Οι δείκτες δημοσιεύονται κάθε Μάιο του μεθεπόμενου έτους από το έτος αναφοράς (π.χ. τον Μάιο 2018 για την τριετία 2014-2016) για το σύνολο της χώρας και κάθε Οκτώβριο του μεθεπόμενου έτους από του έτος αναφοράς (π.χ. τον Οκτώβριο 2018 για την τριετία 2014-2016) για τις Περιφέρειες.

Καινοτομία

Ελληνικές επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά

Οι δείκτες που δημοσιεύονται σε αυτή την ενότητα παράγονται στο πλαίσιο της σειράς στατιστικών του ΕΚΤ σχετικά με τις ελληνικές επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και τη διεθνή τους απήχηση.

Οι μετρήσεις των επιστημονικών δημοσιεύσεων με αριθμητικά δεδομένα εκφράζονται με τους «βιβλιομετρικούς δείκτες». Από αυτούς, ο αριθμός των δημοσιεύσεων αποτελεί τον απλούστερο δείκτη. Εκτός από τον αριθμό των δημοσιεύσεων, οι συνηθέστεροι βιβλιομετρικοί δείκτες που χρησιμοποιούνται προκειμένου να εκτιμηθεί η απήχηση και η πρωτοτυπία του επιστημονικού έργου, βασίζονται στην ανάλυση των αναφορών σε δημοσιεύσεις από άλλες επιστημονικές δημοσιεύσεις.

Οι βιβλιομετρικοί δείκτες παράγονται από το ΕΚΤ με βάση διεθνώς καθιερωμένες μεθοδολογίες, με επεξεργασία στοιχείων που αντλούνται από τη βάση δεδομένων Web of Science. Δημοσιεύονται σε ειδικές αναλυτικές εκδόσεις κάθε δυο χρόνια.

Επισημαίνεται ότι στους δείκτες επιστημονικών δημοσιεύσεων, οι Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου παρουσιάζονται μαζί, καθώς το Πανεπιστήμιο Αιγαίου που είναι ο βασικός φορέας παραγωγής επιστημονικών δημοσιεύσεων διαθέτει πανεπιστημιακές μονάδες και στις δύο Περιφέρειες.

Τέλος, για τους σκοπούς της παραγωγής των δεικτών παρακολούθησης της RIS3, η οποία στηρίζεται σε συγκεκριμένες τιμές βάσης και τιμές στόχους, οι δείκτες υπολογίζονται με βάση τον αριθμό δημοσιεύσεων και τον αριθμό των αναφορών, όπως προκύπτουν από τη βάση Web of Science τις εκάστοτε ημερομηνίες άντλησης δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι, αντίθετα με τις εκδόσεις του ΕΚΤ, οι δείκτες δεν επικαιροποιούνται αναδρομικά ώστε να ενσωματώνουν επικαιροποιήσεις των δεδομένων της Web of Science οι οποίες γίνονται μετά τον χρόνο ανάλυσης και δημοσίευσης των δεικτών (π.χ. προσθήκη νέων περιοδικών άρα και δημοσιεύσεων με συνήθως αναδρομικό χαρακτήρα, νέες αναφορές σε δημοσιεύσεις μετά την πάροδο του χρόνου ανάλυσης κ.λπ.).