Ο δείκτης «Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά» αναφέρεται στον αριθμό των επιστημονικών δημοσιεύσεων που παράγονται ανά έτος στο σύνολο της χώρας και ανά Περιφέρεια. 

Σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές για τη μέτρηση των επιστημονικών δημοσιεύσεων, λαμβάνονται υπόψη μόνο τα άρθρα (articles), τα σχόλια (research notes) και οι ανασκοπήσεις (reviews). 

Στις περιπτώσεις συνεργασιών μεταξύ περισσότερων τους ενός φορέων από διαφορετικές Περιφέρειες, ακολουθείται η τεχνική προσμέτρησης «whole counting», δηλαδή κάθε δημοσίευση  προσμετράται από μια φορά για κάθε Περιφέρεια. Η τεχνική αυτή ακολουθείται στις βιβλιομετρικές αναλύσεις του ΕΚΤ σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές. Κατά συνέπεια ο πραγματικός αριθμός των δημοσιεύσεων για το σύνολο της χώρας δεν προκύπτει από το άθροισμα των δημοσιεύσεων των επιμέρους Περιφερειών.

Αριθμός επιστημονικών δημοσιεύσεων
Περιφέρεια 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 526 514 515 554 507 505 564 606
Κεντρική Μακεδονία 2.431 2.521 2.402 2.488 2.508 2.604 2.682 2.741
Δυτική Μακεδονία 118 135 143 113 118 113 105 114
Ήπειρος 903 880 854 841 824 890 884 952
Θεσσαλία 646 655 682 621 683 696 734 774
Ιόνια Νησιά 17 23 17 26 42 23 36 39
Δυτική Ελλάδα 1.164 1.127 1.101 1.127 1.180 1.247 1.097 1.174
Στερεά Ελλάδα 49 51 55 49 51 47 35 58
Πελοπόννησος 69 87 79 79 92 97 101 108
Αττική 5.811 6.078 5.994 6.043 5.925 6.141 6.446 6.706
Βόρειο & Νότιο Αιγαίο 241 224 252 288 236 227 265 349
Κρήτη 1.362 1.440 1.399 1.427 1.414 1.457 1.470 1.550
Ελλάδα 10.920 11.203 11.090 10.897 10.814 10.989 11.322 11.606

Αρχείο: 

RIS_pub_1_2011_2018.xlsx