Ο δείκτης «Μέσος όρος αναφορών ανά δημοσίευση» αναφέρεται και ως δείκτης απήχησης (citation impact), καθώς υποδηλώνει την απήχηση των δημοσιεύσεων στη διεθνή επιστημονική κοινότητα μέσω των αναφορών που λαμβάνουν από άλλες επιστημονικές δημοσιεύσεις. 

Ο δείκτης «Μέσος όρος αναφορών ανά δημοσίευση» υπολογίζεται ως ο λόγος του αριθμού των αναφορών που καταγράφονται σε ορισμένη χρονική περίοδο στις δημοσιεύσεις μιας περιφέρειας (ή της Ελλάδας) προς τον συνολικό αριθμό των δημοσιεύσεων της περιφέρειας της ίδιας χρονικής περιόδου (ή της Ελλάδας). 

Ο δείκτης υπολογίζεται για επικαλυπτόμενα χρονικά διαστήματα πέντε ετών (overlapping 5 years periods), π.χ. 2009-2014, 2010-2015, 2011-2016 κ.ο.κ. Συγκεκριμένα, καταμετρώνται οι αναφορές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια μιας πενταετίας στις δημοσιεύσεις που δημοσιεύθηκαν την ίδια πενταετία. Η τεχνική αυτή μέτρησης των αναφορών, με χρήση μεταβλητού χρονικού παραθύρου, υιοθετείται διεθνώς με στόχο την εξομάλυνση των διαφορών που συνδέονται με τη φυσιολογική αύξηση του αριθμού των αναφορών σε παλαιότερες δημοσιεύσεις. 

Όπως και στον αριθμό των δημοσιεύσεων, για τον υπολογισμό των αναφορών και του δείκτη απήχησης ανά Περιφέρεια υιοθετείται η τεχνική προσμέτρησης «whole counting». 

Δείκτης απήχησης επιστημονικών δημοσιεύσεων
Περιφέρεια 2008-2012 2010-2014 2011-2015 2012-2016
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 3,55 4,44 5,12 5,57
Κεντρική Μακεδονία 4,71 5,62 6,19 6,7
Δυτική Μακεδονία 3,2 3,97 5,14 6,89
Ήπειρος 6,87 7,83 8,71 9,26
Θεσσαλία 4,22 4,58 4,8 5,1
Ιόνια Νησιά 1,03 0,91 0,78 1,44
Δυτική Ελλάδα 4,71 5,06 5,3 5,47
Στερεά Ελλάδα 3,34 3,23 3,92 4,43
Πελοπόννησος 3,81 3,84 3,8 4,06
Αττική 5,66 6,55 7,03 7,75
Βόρειο & Νότιο Αιγαίο 3,67 3,89 4,95 6,2
Κρήτη 7,23 7,5 8,04 8,9
Ελλάδα 5,72 6,13 6,54 7,13

Αρχείο: 

RIS_pub_2_2008_2016.xlsx