Ως φορέας του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, το ΕΚΤ καταρτίζει και δημοσιεύει Ετήσιο Στατιστικό Πρόγραμμα εργασιών στο οποίο περιγράφονται  αναλυτικά:

  • οι προγραμματισμένες στατιστικές εργασίες του ΕΚΤ για το επόμενο έτος, οι δείκτες που θα παραχθούν και ο χρόνος δημοσίευσής τους, 
  • οι δράσεις του ΕΚΤ που αποσκοπούν στην περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των στατιστικών στοιχείων, την περαιτέρω ανάπτυξη του τεχνολογικού υποβάθρου για τη συλλογή, επεξεργασία, διάχυση και διατήρησή τους και την πρόσβαση των χρηστών σε αυτά.