Ως φορέας του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, το ΕΚΤ καταρτίζει και δημοσιεύει Ετήσιο Στατιστικό Πρόγραμμα εργασιών στο οποίο περιγράφονται  αναλυτικά:

  • οι προγραμματισμένες στατιστικές εργασίες του ΕΚΤ για το επόμενο έτος, οι δείκτες που θα παραχθούν και ο χρόνος δημοσίευσής τους, 
  • οι αναπτυξιακές δράσεις του ΕΚΤ που αφορούν την παραγωγή νέων στατιστικών ή τη βελτίωση παραγόμενων στατιστικών και στοχεύουν στην αποτύπωση τομέων υψηλού ενδιαφέροντος, την περαιτέρω ανάπτυξη του τεχνολογικού υποβάθρου για τη συλλογή, επεξεργασία, διάχυση και διατήρησή τους και την πρόσβαση των χρηστών σε αυτά.