Κεντρικό σημείο στην άσκηση δημόσιων πολιτικών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, είναι η παρακολούθηση (monitoring) της εφαρμογής τους και των στόχων που τίθενται. Με βασικό στόχο την κατανόηση των επιτευγμάτων ή των υστερήσεων, μηχανισμοί και φορείς παρακολούθησης, όπως το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), συγκεντρώνουν και συστηματοποιούν πληροφορίες και στοιχεία, και ανατροφοδοτούν τους φορείς άσκησης πολιτικής και τους πολίτες γενικότερα (evidence based policies). 

Το ΕΚΤ παράγει για την Ελλάδα μια σειρά δεικτών που, ως μέρος των επίσημων στατιστικών της χώρας, χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση ευρωπαϊκών (Ευρώπη 2020, Ευρωπαϊκό εξάμηνο, Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας) και διεθνών πολιτικών (Sustainable Development Goals) και δημοσιεύονται σε Πίνακες Αποτελεσμάτων (The European Innovation Scoreboard,  The Digital Economy and Society Index (DESI).  

Σε εθνικό επίπεδο, το ΕΚΤ υποστηρίζει με δείκτες την παρακολούθηση της εθνικής και των περιφερειακών Στρατηγικών Έξυπνης Εξειδίκευσης, του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)" καθώς και σειρά χρηματοδοτικών παρεμβάσεων που αφορούν τους νέους επιστήμονες και ερευνητές. Οι δείκτες αποτυπώνουν την πορεία υλοποίησης, επιτρέπουν τη λήψη τυχόν διορθωτικών ή/και βελτιωτικών μέτρων και συμβάλλουν στην τεκμηρίωση της επίδρασής τους.