Οι Κεφαλαιουχικές δαπάνες είναι το ετήσιο ακαθάριστο ποσό που καταβάλλεται για την απόκτηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων και για το κόστος της εσωτερικής ανάπτυξης πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι ακαθάριστες δαπάνες για γη και κτίρια, μηχανήματα, όργανα, εξοπλισμό μεταφορών και άλλο εξοπλισμό, όπως επίσης και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας. Βλ. επίσης Τρέχουσες δαπάνες.