Οι δαπάνες κεφαλαίου για την καινοτομία αποτελούνται από τις ακόλουθες ακαθάριστες δαπάνες για:

  • Γη και κτήρια
  • Όργανα και εξοπλισμό
  • Λογισμικό υπολογιστών

Οι δαπάνες κεφαλαίου που αποτελούν μέρος της Ε&Α περιλαμβάνονται στις εσωτερικές (εντός φορέα) δαπάνες για Ε&Α ενώ οι δαπάνες κεφαλαίου που δεν αφορούν Ε&Α και συνδέονται με τις καινοτομίες προϊόντος και διαδικασίας περιλαμβάνονται στην αγορά μηχανημάτων, εξοπλισμού και άλλων αγορών κεφαλαίου. Δαπάνες κεφαλαίου για μη-δραστηριότητες Ε&Α που συνδέονται ειδικά με τις καινοτομίες μάρκετινγκ ή τις οργανωσιακές καινοτομίες περιλαμβάνονται στις προετοιμασίες για καινοτομίες μάρκετινγκ και προετοιμασίες για οργανωσιακές καινοτομίες αντιστοίχως.

Οι υπόλοιπες κατηγορίες καινοτομικών δραστηριοτήτων αφορούν μόνο σε τρέχουσες δαπάνες.

Πηγή

Science and Technology Glossary, European Commission, Eurostat

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) and Statistical Office of the European Communities (Eurostat): The Measurement of Scientific and Technological Activities: Proposed guidelines for collecting and interpreting technological innovation data - Oslo Manual, Second Edition (1997) - pdf