Στις Τρέχουσες δαπάνες περιλαμβάνεται όλο το κόστος για την εργασία, τα υλικά, τις υπηρεσίες και άλλες εισροές στην παραγωγική διαδικασία που καταναλώνονται σε λιγότερο από έναν χρόνο, και το κόστος για τη μίσθωση πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Βλ. επίσης Κεφαλαιουχικές δαπάνες.