Οι τρέχουσες δαπάνες για την καινοτομία αποτελούνται από το κόστος προσωπικού και τις λοιπές τρέχουσες δαπάνες.

Το κόστος προσωπικού περιλαμβάνει τους ετήσιους μισθούς και όλα τα έξοδα που σχετίζονται με πρόσθετες παροχές, όπως οι πληρωμές μπόνους, το επίδομα αδείας, οι εισφορές στα συνταξιοδοτικά ταμεία και άλλες πληρωμές κοινωνικής ασφάλισης, φόροι μισθωτών υπηρεσιών και ούτω καθεξής. Το κόστος προσωπικού των ατόμων που δεν συμμετέχουν σε καινοτομικές δραστηριότητες (όπως το προσωπικό ασφαλείας και το προσωπικό συντήρησης) πρέπει να εξαιρεθεί και να συμπεριληφθεί στις λοιπές τρέχουσες δαπάνες.

Οι λοιπές τρέχουσες δαπάνες περιλαμβάνουν αγορές εκτός κεφαλαίου υλικών, προμηθειών, υπηρεσιών και εξοπλισμού για την υποστήριξη καινοτομικών δραστηριοτήτων που εκτελούνται από την επιχείρηση σε ένα δεδομένο έτος.

Πηγή

Science and Technology Glossary, European Commission, Eurostat

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) and Statistical Office of the European Communities (Eurostat): The Measurement of Scientific and Technological Activities: Proposed guidelines for collecting and interpreting technological innovation data - Oslo Manual, Second Edition (1997) - pdf