Η Kεντρική/ ομοσπονδιακή ανοικτή πύλη δεδομένων διακυβέρνησης (Central/federal open government data portal) είναι μια πύλη που συγκεντρώνει την πρόσβαση σε ανοικτά δεδομένα διακυβέρνησης τα οποία εκδίδονται από κεντρικούς/ ομοσπονδιακούς δημόσιους οργανισμούς. Η παροχή δεδομένων θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί είτε άμεσα (δεδομένα/ μεταδεδομένα φιλοξενούνται στην πύλη ή συλλέγονται στην πύλη) είτε έμμεσα (η πύλη λειτουργεί ως παράθυρο για πρόσβαση στις διαφορετικές τοποθεσίες όπου δεδομένα/ μεταδεδομένα μπορούν να ανακτηθούν). Βλ. επίσης Κεντρική/ ομοσπονδιακή κυβέρνηση και Δεδομένα (data).

Πηγή

OECD Survey on Open Government Data (Glossary of Terms), 2021