Η Κεντρική/ ομοσπονδιακή κυβέρνηση (Central/federal government) αποτελείται από όλες τις κυβερνητικές μονάδες που έχουν εθνική σφαίρα αρμοδιότητας, με εξαίρεση τις μονάδες κοινωνικής ασφάλισης. Η πολιτική αρχή της κεντρικής κυβέρνησης μιας χώρας εκτείνεται σε ολόκληρη την επικράτεια της χώρας. Η κεντρική κυβέρνηση μπορεί να επιβάλλει φόρους σε όλες τις θεσμικές μονάδες που κατοικούν και σε μη κατοίκους που ασκούν οικονομικές δραστηριότητες στη χώρα. Η Κεντρική/ ομοσπονδιακή κυβέρνηση είναι συνήθως υπεύθυνη για την παροχή συλλογικών υπηρεσιών προς όφελος της κοινότητας στο σύνολό της, όπως η εθνική άμυνα, οι σχέσεις με άλλες χώρες, η δημόσια τάξη και ασφάλεια και η ρύθμιση του κοινωνικού και οικονομικού συστήματος της χώρας. Επιπλέον, ενδέχεται να επιφέρει δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών, όπως η εκπαίδευση ή η υγεία, κυρίως προς όφελος των μεμονωμένων νοικοκυριών, και μπορεί να πραγματοποιεί μεταφορές σε άλλες θεσμικές μονάδες, συμπεριλαμβανομένων άλλων επιπέδων διακυβέρνησης.

Πηγή

OECD Survey on Open Government (Glossary), 2020