Οι στατιστικές για τους κατόχους διδακτορικού τίτλου εστιάζουν στους νέους διδάκτορες που αποφοιτούν κάθε χρόνο από τα ελληνικά Πανεπιστήμια, την αιχμή του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού της χώρας, με πολύ υψηλό επίπεδο τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, δεξιοτήτων και εξειδικευμένων γνώσεων. Αποτελούν μέρος των επίσημων στατιστικών για την Έρευνα, Τεχνολογία, Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΤΑΚ) που παράγει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), ως ο αρμόδιος φορέας του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος.

Τα δεδομένα αντλούνται από την αίτηση ένταξης και το συνοδευτικό ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο που συμπληρώνουν οι νέοι διδάκτορες στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) του ΕΚΤ.

Στον συγκεκριμένο άξονα μπορεί κάποιος να δει τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των νέων διδακτόρων, την επιστημονική τους εξειδίκευση, τις διδακτορικές τους σπουδές, τη διεθνή κινητικότητα στη διάρκεια των σπουδών τους, την προηγούμενη εκπαίδευσή τους.

Περισσότερες πληροφορίες για το μεθοδολογικό πλαίσιο μπορείτε να δείτε στις Εκθέσεις Ποιότητας.

 Άλλες έρευνες σχετικά με τους διδάκτορες 

Το ΕΚΤ συμμετείχε τον Δεκέμβριο 2014 στην παγκόσμια έρευνα «International Survey on Careers of Doctorate Holders-CDH» που πραγματοποίησε ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Η έρευνα CDH αφορούσε όλους τους διδάκτορες που διέμεναν στην Ελλάδα το 2013 και τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στην έκδοση του ΕΚΤ το 2015 «Οι διδάκτορες στην Ελλάδα: σταδιοδρομία και κινητικότητα».