Το ΕΚΤ συγκεντρώνει τα επίσημα στατιστικά στοιχεία για την καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις και συνεισφέρει στην κατανόηση της καινοτομικής δραστηριότητας και δυναμικής της χώρας. 

Η έρευνα για την Καινοτομία στις επιχειρήσεις (Community Innovation Survey) αποτελεί την επίσημη στατιστική έρευνα για την καινοτομία στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διεξάγεται κάθε δύο χρόνια σε όλες τις χώρες-μέλη της ΕΕ μέσω ενιαίου πρότυπου ερωτηματολογίου, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, τις μεθοδολογικές οδηγίες του εγχειριδίου Όσλο (ΟΟΣΑ / Eurostat 2018) και τις κατευθύνσεις της Eurostat, εξασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα και συγκρισιμότητα στους δείκτες των χωρών-μελών της ΕΕ.

Οι στατιστικές καινοτομίας παρέχουν μία πλήρη αποτύπωση των τύπων καινοτομίας που εισάγουν οι επιχειρήσεις, των δραστηριοτήτων που υλοποιούνται για την ανάπτυξή τους και των παραγόντων που συνδέονται με την καινοτομία. Αφορούν επιχειρήσεις µε 10 ή περισσοτέρους εργαζομένους, σε Βιομηχανία και Υπηρεσίες. 

Οι δείκτες που παράγονται είναι μία από τις κύριες πηγές δεδομένων για τις εκδόσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “European Innovation Scoreboard” και “Regional Innovation Scoreboard”, παρέχοντας συνολικά δέκα δείκτες. Επιπλέον, οι στατιστικές καινοτομίας αξιοποιούνται και σε άλλες διεθνείς μελέτες, όπως το STI Scoreboard του ΟΟΣΑ και το Ευρωπαϊκό εξάμηνο της ΕΕ.

Στον συγκεκριμένο άξονα παρουσιάζονται στοιχεία για τους τύπους καινοτομίας, τις καινοτομικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων, την εισαγωγή νέων προϊόντων στην επιχείρηση και στην αγορά, τον ρόλο του κρατικού τομέα για την υποστήριξη της καινοτομίας µέσω των κρατικών συβάσεων, τις συνεργασίες, τις στρατηγικές και τα εμπόδια που συναντούν οι επιχειρήσεις για την ανάπτυξη καινοτομιών κ.α.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία και τις έννοιες της έρευνας CIS μπορείτε να βρείτε στη βάση της Eurostat καθώς και στη CIS "Living Library" που ξεκίνησε η Eurostat. Η "Living Library" της CIS παρέχει μια επισκόπηση για όλες τις μεταβλητές που χρησιμοποιούνται σε οποιονδήποτε από τους κύκλους της CIS από το 1992. Οι υπηρεσίες της χρησιμοποιούνται ευρύτατα από ειδικούς δεδομένων, ερευνητές και ακαδημαϊκούς, σχεδιαστές ερευνών καινοτομίας και πολίτες. Επιτρέπει την περιήγηση ανά θέματα, όπως θέματα καινοτομίας ή ερωτήσεις, καθώς και με ερωτηματολόγια (κύκλοι έρευνας). 

Περισσότερες πληροφορίες για το μεθοδολογικό πλαίσιο των στατιστικών για την καινοτομία στις επιχειρήσεις μπορείτε να δείτε στις Εκθέσεις Ποιότητας.
 

Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1092 της Επιτροπής της 30ής Ιουνίου 2022 - για τον καθορισμό τεχνικών προδιαγραφών των απαιτούμενων στοιχείων για το θέμα «καινοτομία» σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/2152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  (ισχύει για τις στατιστικές για την Καινοτομία / CIS από το έτος αναφοράς 2022 και εφεξής)

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 995/2012 - Κανόνες εφαρμογής της απόφασης 1608/2003/ΕΚ για τα κοινοτικά στατιστικά για την επιστήμη και την τεχνολογία (ισχύει για τις στατιστικές για την Καινοτομία / CIS από το έτος αναφοράς 2012 έως το έτος αναφοράς 2020)

Ευρωπαϊκός Κανονισμός (ΕΚ)1608/2003 - Κοινοτικά στατιστικά για την επιστήμη και τεχνολογία (καταργήθηκε από 1η Ιανουαρίου 2021)   

Ευρωπαϊκός Κανονισμός (ΕΚ) 753/2004 - Εφαρμογή του ΕΚ 1608/2003 για τα κοινοτικά στατιστικά για την επιστήμη και τεχνολογία (καταργήθηκε από 1η Ιανουαρίου 2021)   

Έγγραφα αναφοράς 

Oslo Manual 2018, Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th Edition

Oslo Manual (2005): Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data (3rd edition)