Στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, η ισότητα των φύλων εστιάζει στην ενίσχυση της συνεργασίας ερευνητών διαφορετικού φύλου καθώς η αξιοποίηση της συμπληρωματικότητας των ικανοτήτων τους οδηγεί σε υψηλού επιπέδου επιστημονική έρευνα και αποτελέσματα. Ακόμα, αφορά την αντιμετώπιση της μη ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που σχετίζονται με την έρευνα και τη σύνθεση των ερευνητικών ομάδων, καθώς και την ενίσχυση της διάστασης του φύλου στα ερευνητικά προγράμματα και έργα σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Η στήριξη της ΕΕ για την ισότητα των φύλων στην έρευνα και την καινοτομία αποτυπώνεται μέσα από μια σειρά επίσημων κειμένων ενώ αποτελεί πλέον μια από τις έξι προτεραιότητες του Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου υποστηρίζει ενεργά την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην έρευνα από το 2007. Μετά την εκτεταμένη καταγραφή των Ελληνίδων ερευνητριών με το έργο "Χαρτογράφηση του Επιστημονικού Χώρου του Ελληνικού Γυναικείου Ερευνητικού Δυναμικού" και τη συμμετοχή στα ευρωπαϊκά έργα GENDERASHEMERAGENDERACTION και GENDERACTIONplus, το ΕΚΤ συνεισφέρει συστηματικά στην καθιερωμένη πλέον πανευρωπαϊκή έκδοση "She figures" με αναλυτικά στατιστικά στοιχεία και δείκτες για τις γυναίκες ερευνήτριες. 

Δείτε τις εκδόσεις που δημοσιεύσει το ΕΚΤ καθώς και τη σειρά εκδόσεων She Figures της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής: