Μια Εταιρεία είναι ο μικρότερος συνδυασμός νομικών μονάδων με αυτονομία στη λήψη αποφάσεων οικονομικού και επενδυτικού ενδιαφέροντος, όπως επίσης και στη δικαιοδοσία και τις αρμοδιότητες για την κατανομή των πόρων στην παραγωγή αγαθών και προϊόντων. Ο όρος εταιρεία μπορεί να αναφέρεται σε μια επιχείρηση, μια οιωνεί-επιχείρηση, ένα μη-κυβερνητικό ίδρυμα (ΜΚΙ) ή σε μια επιχείρηση μη ανώνυμης εταιρικής μορφής. Βλ. επίσης Τομέας των επιχειρήσεων.