Ο Τομέας των επιχειρήσεων αποτελείται από:

  • Κάθε εγχώρια εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων ανώνυμης εταιρικής μορφής, ανεξάρτητα από την έδρα των μετόχων. Εδώ περιλαμβάνονται και οιωνεί επιχειρήσεις, δηλαδή μονάδες ικανές για την παραγωγή κέρδους ή άλλου οικονομικού οφέλους για τους ιδιοκτήτες τους, οι οποίες αναγνωρίζονται νομικά ως διακριτές νομικές οντότητες από τους ιδιοκτήτες τους, και δημιουργούνται με σκοπό την ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων για διάθεση στην αγορά σε τιμές σημαντικές από οικονομικής άποψης.
  • Τα παραρτήματα των μη εγχώριων επιχειρήσεων που δεν διαθέτουν ανώνυμη εταιρική μορφή θεωρούνται εγχώριες και μέρος αυτού του τομέα, γιατί αναπτύσσουν παραγωγική δραστηριότητα στο οικονομικό πεδίο σε μακροπρόθεσμη βάση.
  • Κάθε εγχώριο μη κερδοσκοπικό ίδρυμα που παράγει και διαθέτει στην αγορά αγαθά ή υπηρεσίες ή εξυπηρετεί επιχειρήσεις.