Η Κατάσταση καινοτομίας μιας επιχείρησης ορίζεται από το αν εμφανίζει καινοτομικές δραστηριότητες και αν διαθέτει στην αγορά ή χρησιμοποιεί η ίδια μια ή περισσότερες καινοτομίες κατά τη διάρκεια μιας περιόδου παρατήρησης που διενεργείται συλλογή στοιχείων. Βλ. επίσης Καινοτόμος επιχείρηση και Πιθανά καινοτόμος επιχείρηση.