Σύμφωνα με το εγχειρίδιο Frascati που ακολουθείται για την παραγωγή στατιστικών στοιχείων για την Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α), ο τομέας  αυτός αποτελείται από όλα τα πανεπιστήμια, τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και τα άλλα ιδρύματα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ασχέτως πηγής χρηματοδότησης ή νομικού καθεστώτος. Περιλαμβάνει επίσης όλα τα ερευνητικά ινστιτούτα, τους πειραματικούς σταθμούς και τις κλινικές που λειτουργούν υπό από τον άμεσο έλεγχο ή την εποπτεία ή σε σύνδεση με άλλα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι στατιστικές μονάδες του τομέα της μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ταξινομούνται σε έξι μείζονα πεδία επιστήμης και τεχνολογίας:

  • φυσικές επιστήμες,
  • επιστήμες μηχανικού και τεχνολογία,
  • ιατρική και επιστήμες υγείας,
  • γεωργικές επιστήμες,
  • κοινωνικές επιστήμες,
  • ανθρωπιστικές επιστήμες.