Τα μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ) είναι νομικές οντότητες που ασχολούνται, κατά κύριο λόγο, με την παραγωγή μη αγοραίων υπηρεσιών για τα νοικοκυριά ή την κοινότητα ευρύτερα, και ο κύριος πόρος των οποίων προέρχεται από εθελοντικές συνεισφορές. Αν ελέγχονται από το κράτος, είναι μέρος του τομέα της γενικής κυβέρνησης. Αν ελέγχονται από επιχειρήσεις, καταχωρούνται στον τομέα των επιχειρήσεων. Βλ. επίσης Μη κερδοσκοπικό ίδρυμα.