Σύμφωνα με το εγχειρίδιο Frascati που ακολουθείται για την παραγωγή στατιστικών στοιχείων για την Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α), ο τομέας αυτός περιλαμβάνει:

  • μη εμπορικά, ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα (ΙΜΚΙ) που παρέχουν υπηρεσίες στους πολίτες,
  • ιδιώτες και νοικοκυριά

Τέτοια ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα είναι οι επαγγελματικές, επιστημονικές ή φιλανθρωπικές ενώσεις, οι οργανισμοί παροχής βοήθειας, οι ανθρωπιστικές οργανώσεις, τα συνδικάτα, οι ενώσεις καταναλωτών, κλπ. Κατά σύμβαση ο τομέας περιλαμβάνει επίσης τη χρηματοδότηση Ε&Α που προέρχεται απευθείας από τους πολίτες και τις δραστηριότητες Ε&Α των πολιτών. Οι τελευταίες, για να ανήκουν στον τομέα αυτό πρέπει να γίνονται από ιδιώτες, αποκλειστικά στον προσωπικό τους χρόνο, σε δικές τους εγκαταστάσεις και με δικές τους δαπάνες ή με παροχές μη-οικονομικής φύσης.

ΔΕΝ ανήκουν στον τομέα ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, οι ακόλουθοι τύποι:

  • εκείνοι που παρέχουν υπηρεσίες κυρίως σε επιχειρήσεις,
  • εκείνοι που παρέχουν υπηρεσίες κυρίως στην κυβέρνηση,
  • εκείνοι που εξ ολοκλήρου ή κυρίως χρηματοδοτούνται και λειτουργούν υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης,
  • εκείνοι που προσφέρουν υπηρεσίες μεταδευτεροβάθιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή που ελέγχονται από ιδρύματα του αντίστοιχου τομέα.
Πηγή

Science and technology glossary, European Commission, Eurostat
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), "Frascati Manual 2002: The measurement of scientific and technological activities - Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development", OECD, Paris, 2002