Τα Μη κερδοσκοπικά ιδρύματα (ΜΚΙ) είναι νομικές ή κοινωνικές οντότητες που έχουν δημιουργηθεί με σκοπό την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών, και η κατάσταση των οποίων δεν τους επιτρέπει να αποτελέσουν πηγή εισοδήματος, κέρδους ή άλλου οικονομικού οφέλους για τις μονάδες που τα ιδρύουν, ελέγχουν ή χρηματοδοτούν. Μπορεί να δραστηριοποιούνται στην παραγωγή που στοχεύει σε μια αγορά ή όχι.