Σύμφωνα με το εγχειρίδιο Frascati, που ακολουθείται για την παραγωγή στατιστικών στοιχείων για την Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α), ο τομέας αυτός περιλαμβάνει:

  • όλες τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς και τα ιδρύματα, κύρια δραστηριότητα των οποίων είναι η παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών (εκτός από μεταδευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια εκπαίδευση) για πώληση στο ευρύ κοινό σε οικονομικά σημαντική τιμή,
  • Τα ιδιωτικά μη - κερδοσκοπικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες κυρίως στις παραπάνω οικονομικές μονάδες.

Ο τομέας αυτός αποτελείται από ιδιωτικές επιχειρήσεις (εταιρείες ή οιονεί εταιρείες) ασχέτως του αν διανέμουν κέρδη ή όχι. Ανάμεσά τους είναι δυνατόν να συγκαταλέγονται και εταιρείες, κύρια δραστηριότητα των οποίων είναι η Ε&Α (εμπορικά ινστιτούτα και εργαστήρια Ε&Α). Επιπλέον, ο τομέας αυτός περιλαμβάνει δημόσιες επιχειρήσεις (δημόσιες εταιρείες ή οιονεί εταιρείες που ανήκουν σε κρατικούς φορείς), οι οποίες ασχολούνται κυρίως με την παραγωγή για εμπορικούς λόγους και την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών που συνήθως παράγονται από ιδιωτικές επιχειρήσεις, αν και η τιμή που ορίζουν για αυτά τα αγαθά ή υπηρεσίες μπορεί να είναι χαμηλότερη από το συνολικό κόστος παραγωγής, για λόγους πολιτικής. Η παραγωγή θεωρείται ότι έχει εμπορικό σκοπό όταν η τιμή των παρεχόμενων αγαθών και υπηρεσιών σχετίζεται με την ποσότητα και ποιότητά τους, η απόφασή αγοράς τους είναι εθελοντική και η τιμή έχει σημαντική επίπτωση στην προσφορά και ζήτησή τους. Οι ιδιωτικές ή δημόσιες επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στον αντίστοιχο τομέα (μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης).

Ο τομέας επιχειρήσεων περιλαμβάνει επίσης τα μη - κερδοσκοπικά ιδρύματα (ΜΚΙ) τα οποία παράγουν για εμπορικούς λόγους αγαθά ή υπηρεσίες εκτός από μεταδευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και τα ΜΚΙ που εξυπηρετούν υπηρεσίες σε επιχειρήσεις. Τα τελευταία συνήθως συστήνονται και διευθύνονται από ενώσεις επιχειρήσεων για να εξυπηρετούν τις δραστηριότητές τους. Παραδείγματα αποτελούν τα εμπορικα επιμελητήρια, οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι ενώσεις μεταποιητικών επιχειρήσεων και οι εμπορικοί σύλλογοι.

Πηγή

Science and technology glossary, European Commission, Eurostat
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), "Frascati Manual 2002: The measurement of scientific and technological activities - Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development", OECD, Paris, 2002