Οργανωσιακή καινοτομία είναι η εφαρμογή μίας νέας οργανωσιακής μεθόδου στις επιχειρησιακές πρακτικές της επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης της γνώσης), στην οργάνωση της εργασίας ή στις εξωτερικές σχέσεις της επιχείρησης, η οποία δεν έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν από την επιχείρησή αυτή.

Μία τέτοια καινοτομία έχει ως στόχο την αύξηση της επίδοσης της επιχείρησης μέσω της μείωσης των διοικητικών δαπανών ή του κόστους συναλλαγών, της βελτίωσης της ικανοποίησης στον χώρο εργασίας (αυξάνοντας έτσι την παραγωγικότητα), της πρόσβασης σε μη εμπορεύσιμα περουσιακά στοιχεία (όπως η μη-κωδικοποιημένη εξωτερική γνώση) ή μέσω της μείωσης του κόστους των προμηθειών.

Πηγή

Science and Technology Glossary, European Commission, Eurostat

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) and Statistical Office of the European Communities (Eurostat): The Measurement of Scientific and Technological Activities: Guidelines for collecting and interpreting innovation data - Oslo Manual, Third Edition, par. 146 (2005) - pdf