Στις Καινοτομικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων περιλαμβάνεται κάθε αναπτυξιακή, χρηματοοικονομική και εμπορική δραστηριότητα την οποία αναλαμβάνει μια επιχείρηση, που στόχο έχει να οδηγήσει σε καινοτομία για την επιχείρηση. Σε αυτές περιλαμβάνονται:

  • δραστηριότητες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης (Ε&Α)
  • δραστηριότητες μηχανικής, σχεδίασης και άλλες δημιουργικές εργασίες
  • δραστηριότητες μάρκετινγκ και εναπόθεσης αξίας στην επωνυμία
  • δραστηριότητες που σχετίζονται με την πνευματική ιδιοκτησία (ΠΙ)
  • δραστηριότητες κατάρτισης των εργαζομένων
  • δραστηριότητες ανάπτυξης λογισμικού και βάσεων δεδομένων
  • δραστηριότητες που σχετίζονται με την απόκτηση ή τη μίσθωση ενσώματων περιουσιακών στοιχείων
  • δραστηριότητες διαχείρισης της καινοτομίας.

Οι καινοτομικές δραστηριότητες μπορούν να οδηγήσουν σε καινοτομία, να συνεχίζονται, να αναβάλλονται ή να εγκαταλείπονται.