Ως καινοτομικές δραστηριότητες χαρακτηρίζονται όλα τα βήματα, επιστημονικά, τεχνολογικά, οργανωτικά, οικονομικά και εμπορικά, τα οποία οδηγούν, ή προτίθενται να οδηγήσουν, στην εισαγωγή καινοτομιών προϊόντος ή διαδικασίας.

Κάποιες καινοτομικές δραστηριότητες είναι και οι ίδιες καινοτομίες, ενώ άλλες, ακόμη και αν δεν είναι νέες δραστηριότητες, είναι απαραίτητες για την εφαρμογή των καινοτομιών.

Η Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α/R&D) θεωρείται και αυτή καινοτομική δραστηριότητα.

Οι καινοτομικές δραστηριότητες ποικίλουν σημαντικά ως προς την φύση τους μεταξύ των επιχειρήσεων. Κάποιες επιχειρήσεις συμμετέχουν σε καλά ορισμένα καινοτομικά σχέδια, όταν άλλες κυρίως εφαρμόζουν συνεχείς βελτιώσεις στα προϊόντα, τις διαδικασίες και τις εργασίες τους. Και οι δύο κατηγορίες επιχειρήσεων μπορεί να είναι καινοτόμες: μία καινοτομία μπορεί να αντιστοιχεί στην εφαρμογή μίας μόνο σημαντικής μεταβολής, ή σε μια σειρά μικρότερων οριακών μεταβολών οι οποίες όλες μαζί αποτελούν μία σημαντική μεταβολή.

Πηγή

Science and Technology Glossary, European Commission, Eurostat

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) and Statistical Office of the European Communities (Eurostat): The Measurement of Scientific and Technological Activities: Guidelines for collecting and interpreting innovation data - Oslo Manual, Third Edition, par. 146 (2005) - pdf