Μια Καινοτομία επιχειρησιακής διαδικασίας (business process innovation) είναι μια νέα ή βελτιωμένη επιχειρησιακή διαδικασία που χρησιμοποιήθηκε από την επιχείρηση σε μια ή περισσότερες επιχειρησιακές λειτουργίες, και η οποία διαφέρει σημαντικά από τις προηγούμενες επιχειρησιακές διαδικασίες της επιχείρησης. Στα χαρακτηριστικά μιας βελτιωμένης επιχειρησιακής λειτουργίας περιλαμβάνονται η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, η απόδοση των πόρων, η αξιοπιστία και η ανθεκτικότητα, η προσιτότητα και η ευκολία και χρηστικότητα για όσους εμπλέκονται στην επιχειρησιακή διαδικασία είτε ως εξωτερικοί είτε ως εσωτερικοί στην επιχείρηση. Οι καινοτομίες επιχειρησιακής διαδικασίας υλοποιούνται όταν χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση στις εσωτερικές ή στις εξωστρεφείς λειτουργίες της. Στις καινοτομίες επιχειρησιακής διαδικασίας περιλαμβάνονται οι εξής λειτουργικές κατηγορίες:

  • παραγωγή αγαθών ή υπηρεσιών
  • διανομή και εφοδιασμός
  • μάρκετινγκ και πωλήσεις
  • συστήματα πληροφορικής και επικοινωνιών
  • διοικητικές υπηρεσίες και διοίκηση
  • ανάπτυξη προϊόντος και επιχειρησιακής διαδικασίας.