Καινοτομία διαδικασίας είναι η εφαρμογή μίας νέας ή σημαντικά βελτιωμένης διαδικασίας παραγωγής, μεθόδου διανομής ή δραστηριότητας υποστήριξης για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που παρέχει μία επιχείρηση.

Περιλαμβάνει σημαντικές βελτιώσεις στις τεχνικές, τον εξοπλισμό ή/και το λογισμικό που χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση σε αυτές τις διαδικασίες.

Αυτές οι καινοτομίες αποσκοπούν στην μείωση του κόστους ανά μονάδα παραγωγής/διανομής, στην αύξηση της ποιότητας, ή στην παραγωγή/διανομή νέων ή σημαντικά βελτιωμένων προϊόντων.

Οι καινοτομίες διαδιακασίας περιλαμβάνουν νέες ή σημαντικά βελτιωμένες μεθόδους για την δημιουργία και την παροχή υπηρεσιών. Μπορούν επίσης να αφορούν σε σημαντικές μεταβολές στον εξοπλισμό και το λογισμικό, στις διαδικασίες ή στις τεχνικές που χρησιμοποιούνται σε επιχειρήσεις προσανατολισμένες στην παροχή υπηρεσιών.

Ενδεικτικά αναφέρονται ως παραδείγματα η εισαγωγή των συσκευών εντοπισμού GPS για τις υπηρεσίες μεταφορών, η εφαρμογή ενός νέου συστήματος κρατήσεων σε ταξιδιωτικό γραφείο, καθώς και η ανάπτυξη νέων τεχνικών για την διαχείριση έργων σε μία εταιρεία συμβούλων.

Οι καινοτομίες διαδικασίας καλύπτουν επίσης νέες ή σημαντικά βελτιωμένες τεχνικές, εξοπλισμό και λογισμικό σε βοηθητικές δραστηριότητες υποστήριξης, όπως η αγορά, λογιστική, πληροφορική και η συντήρηση. Η εφαρμογή νέας ή σημαντικά βελτιωμένης τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών είναι μία καινοτομία διαδικασίας, αν πρόκειται να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα ή/και την ποιότητα μιας βοηθητικής δραστηριότητας υποστήριξης.

Πηγή

Science and Technology Glossary, European Commission, Eurostat

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) and Statistical Office of the European Communities (Eurostat): The Measurement of Scientific and Technological Activities: Guidelines for collecting and interpreting innovation data - Oslo Manual, Third Edition, par. 146 (2005) - pdf