Μια καινοτομία είναι ένα νέο ή βελτιωμένο προϊόν ή διαδικασία (ή συνδυασμός των δυο) που διαφέρει σημαντικά από προηγούμενα προϊόντα ή διαδικασίες της μονάδας και που έγινε διαθέσιμο σε πιθανούς χρήστες (προϊόν) ή χρησιμοποιήθηκε από τη μονάδα (διαδικασία).