Καινοτομία είναι η χρήση νέων ιδεών, προϊόντων ή μεθόδων που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν.

Στην «Έρευνα για την Καινοτομία», μία καινοτομία ορίζεται ως ένα νέο ή σημαντικά βελτιωμένο προϊόν (αγαθό ή υπηρεσία) που έχει εισαχθεί στην αγορά, ή η εφαρμογή, εντός μίας επιχείρησης, μίας νέας ή σημαντικά βελτιωμένης διαδικασίας, οργανωσιακής μεθόδου ή μεθόδου μάρκετινγκ.

Οι καινοτομίες βασίζονται στα αποτελέσματα νέων τεχνολογικών εξελίξεων, νέων τεχνολογικών συνδυασμών, ή στο αποτέλεσμα της χρήσης άλλης γνώσης, που απέκτησε η επιχείρηση. Οι καινοτομίες μπορεί να έχουν αναπτυχθεί είτε από την ίδια την επιχείρηση (καινοτόμος επιχείρηση) είτε από μία άλλη επιχείρηση. Ωστόσο, η απλή πώληση καινοτομιών, που έχουν εξ ολοκλήρου παραχθεί και αναπτυχθεί από άλλες επιχειρήσεις δεν περιλαμβάνεται ως μία καινοτομική δραστηριότητα. Εξαιρείται επίσης η εισαγωγή προϊόντων με μεταβολές καθαρά αισθητικού χαρακτήρα.

Μία καινοτομία προϊόντος είναι η εισαγωγή στην αγορά ενός νέου ή σημαντικά βελτιωμένου αγαθού ή υπηρεσίας.

Μία καινοτομία διαδικασίας είναι η εφαρμογή μίας νέας ή σημαντικά βελτιωμένης διαδικασίας παραγωγής, μεθόδου διανομής ή δραστηριότητας υποστήριξης για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες  που παρέχει μία επιχείρηση.

Οι καινοτομίες οφείλουν να είναι νέες για την εν λόγω επιχείρηση: σε ό,τι αφορά τις καινοτομίες προϊόντος δεν κρίνεται απαραίτητο να είναι νέες για την αγορά και για τις καινοτομίες διαδικασίας, η επιχείρηση δεν χρειάζεται να είναι η πρώτη που εισάγει την διαδικασία στην αγορά.

Πηγή

Science and Technology Glossary, European Commission, Eurostat

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) and Statistical Office of the European Communities (Eurostat): The Measurement of Scientific and Technological Activities: Guidelines for collecting and interpreting innovation data - Oslo Manual, Third Edition, par. 146 (2005) - pdf