Πίνακας δεδομένων (Tabular data) είναι η λογική δομή που χρησιμοποιείται από ένα σχεσιακό σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (RDBMS) το οποίο αντιστοιχεί σε ένα μοντέλο δεδομένων - ο πίνακας είναι η κύρια δομή του SQL.
 

Πηγή

DAMA-DMBOK: Body Management Data of Knowledge: 2nd Edition (2017)