Το Έγγραφο πολιτικής (Policy document) αναφέρεται σε ένα έγγραφο που περιγράφει τις αποφάσεις, τα σχέδια και τις ενέργειες που αναλαμβάνονται για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Μια ρητή πολιτική μπορεί να επιτύχει πολλά πράγματα: καθορίζει ένα όραμα για το μέλλον, το οποίο με τη σειρά του βοηθά στον καθορισμό στόχων και σημείων αναφοράς βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα. Περιγράφει τις προτεραιότητες και τους αναμενόμενους ρόλους των διαφόρων ενδιαφερομένων. και χτίζει συναίνεση και ενημερώνει τους ανθρώπους. Βλ. επίσης Πολιτική (Policy).

Πηγή

OECD Survey on Open Government (Glossary), 2020