Η Πολιτική (Policy) αναφέρεται στις αποφάσεις, τα σχέδια και τις δράσεις που αναλαμβάνονται για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων σε σχέση με ένα δημόσιο ζήτημα, όπως η οικονομική ανάπτυξη, η προστασία του περιβάλλοντος ή η μείωση της φτώχειας. Μια ρητή πολιτική μπορεί να επιτύχει πολλά πράγματα: καθορίζει ένα όραμα για το μέλλον, το οποίο με τη σειρά του βοηθά στον καθορισμό στόχων και σημείων αναφοράς βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα. Περιγράφει τις προτεραιότητες και τους αναμενόμενους ρόλους των διαφόρων ενδιαφερομένων, χτίζει συναίνεση και ενημερώνει τους ανθρώπους.

Πηγή

OECD Survey on Open Government (Glossary), 2020