Σε αυτήν την έρευνα, ο Ανοικτός αλφαβητισμός δεδομένων (Open data literacy) αναφέρεται στις γνώσεις, τις ικανότητες και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την προετοιμασία και τη δημοσίευση ανοικτών δεδομένων. Βλ. επίσης Αλφαβητισμός δεδομένων.

Πηγή

OECD Survey on Open Government Data (Glossary of Terms), 2021