Ο Αλφαβητισμός δεδομένων (Data literacy) αναφέρεται στην ικανότητα του να διαβάζονται, να γράφονται και να επικοινωνούνται τα δεδομένα εντός συγκεκριμένου πλαισίου συμπεριλαμβανομένης της κατανόησης των διαφορετικών πηγών και κατασκευών τους καθώς και των αναλυτικών μεθόδων και τεχνικών που εφαρμόζονται. Είναι δεξιότητα που διδάσκεται και δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες και τους δημόσιους υπαλλήλους να θέτουν τις σωστές ερωτήσεις περί των δεδομένων, καθώς και να μεταδίδουν νόημα σε άλλους. Βλ. επίσης Δεδομένα (data).

Πηγή

OECD Survey on Open Government Data (Glossary of Terms), 2021