Τα Ανοικτά δεδομένα (Open data) αναφέρονται σε έναν συγκεκριμένο τύπο πρόσβασης και ανταλλαγής δεδομένων χωρίς διακρίσεις, όπου τα δεδομένα μπορούν να προσπελαστούν και να κοινοποιηθούν, δωρεάν και να χρησιμοποιηθούν από τον οποιονδήποτε για οποιονδήποτε σκοπό, και ειδικά, σε απαιτήσεις που διατηρούν την ακεραιότητα, την προέλευση, την απόδοση και άνοιγμα. Βλ. επίσης Δεδομένα (data).

Πηγή

OECD Draft Recommendation on Enhancing the Access to and Sharing of Data (OECD, forthcoming)