Τα Μεταδεδομένα (Metadata) αναφέρονται σε δεδομένα σχετικά με δεδομένα - δηλαδή, στοιχεία που περιγράφουν τη δομή, το περιεχόμενο ή τη χρήση ορισμένων άλλων δεδομένων. Βλ. επίσης Δεδομένα (data).

Πηγή

DAMA-DMBOK: Data Management Body of Knowledge: 2nd Edition (2017)