Τα Κυβερνητικά δεδομένα (Government data) δημιουργούνται, συλλέγονται και διατηρούνται από την κεντρική/ ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τους οργανισμούς του δημόσιου τομέα. Παραδείγματα: Μητρώα εταιρειών και κτηματολογικά αγροτεμάχια. Βλ. επίσης Δεδομένα (data).

Πηγή

OECD Survey on Open Government Data (Glossary of Terms), 2021