Διανομή (για δεδομένα) - Distribute (data) είναι η πράξη κοινοποίησης ψηφιακών ή έντυπων αντιγράφων δεδομένων με τρίτους. Βλ. επίσης Δεδομένα (data).

Πηγή

OECD Survey on Open Government Data (Glossary of Terms), 2021