Η Οπτικοποίηση δεδομένων (Data visualisation) είναι ένας γενικός όρος που περιγράφει κάθε προσπάθεια κατανόησης της σημασίας των δεδομένων, εκ μέρους των ανθρώπων, τοποθετώντας τα σε οπτικό πλαίσιο. Τα μοτίβα, οι τάσεις και οι συσχετίσεις που ενδέχεται να μην εντοπιστούν σε ένα σύνολο δεδομένων μπορούν να παρουσιαστούν και να αναγνωριστούν ευκολότερα με οπτικοποιήσεις δεδομένων. Βλ. επίσης Δεδομένα (data).

Πηγή

OECD Survey on Open Government Data (Glossary of Terms), 2021