Ένα Μοντέλο διακυβέρνησης δεδομένων (Data governance model) πρέπει να υποστηρίζει υπάρχουσες και νέες διαδικασίες για να διασφαλίσει την ορθή διαχείριση και προστασία τους, την ορθή παραγωγή και χρήση τους, μέσω του κύκλου ζωής του, υπό μια συνεργατική, ομοσπονδιακή προσέγγιση για τη διαχείριση των πολύτιμων αυτών στοιχείων. Βλ. επίσης Διακυβέρνηση δεδομένων.

Πηγή

Ghavami, P. (2015), Big Data Governance: Modern Data Management Principles for Hadoop, NoSQL & Big Data Analytics.