Η Διακυβέρνηση δεδομένων (Data governance) αφορά στην άσκηση εξουσίας, ελέγχου και κοινής λήψης αποφάσεων (αναφορικά με το σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την επιβολή) για τη διαχείριση των στοιχείων του ενεργητικού είτε εντός ενός οργανισμού είτε στο πλαίσιο διαφορετικών οργανισμών που έχουν κοινό ενδιαφέρον για κοινά στοιχεία δεδομένων. Βλ. επίσης Δεδομένα (data).

Πηγή

Ladley, J. (2012), Data Governance: How to Design, Deploy and Sustain an Effective Data Governance Program