Η Πρόσβαση στους νόμους περί πληροφοριών (νόμοι Access to Information - ATI) αναφέρεται σε ολοκληρωμένα νομικά πλαίσια που διασφαλίζουν ότι τα άτομα και οι οργανισμοί έχουν θεμελιώδες δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες. Ενώ οι νόμοι ATI (μερικές φορές ονομάζονται νόμοι για την ελευθερία στην πληροφόρηση) μπορεί να ποικίλλουν, δηλαδή δύνανται να είναι από συγκεκριμένες νομικές πράξεις μέχρι δυνατότητες, όπως νόμοι περί διαφάνειας της γενικής κυβέρνησης, κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής ή άρθρα του Συντάγματος, ιδανικά, αυτοί οι κανονισμοί θα αναφέρουν τους στόχους και το πεδίο εφαρμογής τους, και θα περιλαμβάνουν διατάξεις για την προληπτική αποκάλυψη στοιχείων, τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τις πιθανές εξαιρέσεις από τη χορήγηση πληροφοριών στο κοινό, τις κυρώσεις των μη συμμορφωμένων δημοσίων υπαλλήλων και την ενθάρρυνση της προώθησης του νόμου. Βλ. επίσης Πρόσβαση σε πληροφορίες (Access to Information - ATI).

Πηγή

OECD Survey on Open Government (Glossary), 2020